Phong trào xanh trường, xanh lớp chào mừng ngày 22 tháng 12